AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

- önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok értékesítésére -

 

Jánd Község Önkormányzata – a Polgármester 38/2020. (VI. 15.) határozata alapján – nyílt ajánlattételi eljárás (versenytárgyalás) keretében értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező, tehermentes  – Jánd belterületen található -  alábbi ingatlanokat:

Az ingatlanok adatai:

Ssz.

Hrsz.

Megnevezése

Tulajdoni hányad

Területe

(m2)

Induló eladási

(kikiáltási)

ár

(Ft)

1.

63/1

Kivett beépítetlen terület

1/1.

1223

856.000

2.

64

Kivett beépítetlen terület

1/1.

630

882.000

3.

65

Kivett beépítetlen terület

1/1.

631

883.000

4.

66

Kivett beépítetlen terület

1/1.

631

883.000

5.

67

Kivett beépítetlen terület

1/1.

618

865.000

6.

68

Kivett beépítetlen terület

1/1

622

871.000

7.

70

Kivett beépítetlen terület

1/1

610

854.000

8.

71

Kivett beépítetlen terület

1/1

675

945.000

9.

72

Kivett beépítetlen terület

1/1

743

1.040.000

10.

73

Kivett beépítetlen terület

1/1

679

951.000

11.

74

Kivett beépítetlen terület

1/1

775

1.085.000

12.

75

Kivett beépítetlen terület

1/1

781

1.093.000

13.

76

Kivett beépítetlen terület

1/1

788

1.103.000

14.

77

Kivett beépítetlen terület

1/1

779

1.091.000

15.

78

Kivett beépítetlen terület

1/1

789

1.105.000

16.

79

Kivett beépítetlen terület

1/1

773

1.082.000

17.

80

Kivett beépítetlen terület

1/1

790

1.106.000

18.

81

Kivett beépítetlen terület

1/1

808

1.131.000

19.

82

Kivett beépítetlen terület

1/1

810

1.134.000

20.

83

Kivett beépítetlen terület

1/1

787

1.102.000

21.

84

Kivett beépítetlen terület

1/1

769

1.077.000

22.

85

Kivett beépítetlen terület

1/1

770

1.078.000

23.

86

Kivett beépítetlen terület

1/1

738

1.033.000

24.

87

Kivett beépítetlen terület

1/1

735

1.029.000

25.

88

Kivett beépítetlen terület

1/1

685

959.000

26.

89

Kivett beépítetlen terület

1/1

1072

1.501.000

27.

90

Kivett beépítetlen terület

1/1

661

925.000

28.

91/1

Kivett beépítetlen terület

1/1

829

1.161.000

29.

91/2

Kivett beépítetlen terület

1/1

823

1.152.000

30.

91/3

Kivett beépítetlen terület

1/1

826

1.156.000

31.

95

Kivett beépítetlen terület

1/1

1390

1.946.000

32.

420/1

Kivett beépítetlen terület

1/1

900

1.350.000

33.

420/2

Kivett beépítetlen terület

1/1

900

1.350.000

34.

420/3

Kivett beépítetlen terület

1/1

900

1.350.000

35.

420/4

Kivett beépítetlen terület

1/1

900

1.350.000

36.

420/5

Kivett beépítetlen terület

1/1

900

1.350.000

37.

420/6

Kivett beépítetlen terület

1/1

900

1.350.000

38.

420/7

Kivett beépítetlen terület

1/1

900

1.350.000

39.

420/8

Kivett beépítetlen terület

1/1

900

1.350.000

40.

420/9

Kivett beépítetlen terület

1/1

900

1.350.000

41.

420/10

Kivett beépítetlen terület

1/1

900

1.350.000

42.

420/

Kivett beépítetlen terület

          1/1

900

1.350.000

43.

420/12

Kivett beépítetlen terület

1/1

900

1.350.000

44.

420/13

Kivett beépítetlen terület

1/1

900

1.350.000

45.

420/14

Kivett beépítetlen terület

1/1

900

1.350.000

46.

420/15

Kivett beépítetlen terület

1/1

900

1.350.000

47.

420/16

Kivett beépítetlen terület

1/1

900

1.350.000

48.

420/17

Kivett beépítetlen terület

1/1

900

1.350.000

49.

420/18

Kivett beépítetlen terület

1/1

900

1.350.000

50.

420/19

Kivett beépítetlen terület

1/1

900

1.350.000

51.

420/20

Kivett beépítetlen terület

1/1

900

1.350.000

52.

420/21

Kivett beépítetlen terület

1/1

900

1.350.000

53.

420/22

Kivett beépítetlen terület

1/1

900

1.350.000

54.

420/23

Kivett beépítetlen terület

1/1

900

1.350.000

55.

420/24

Kivett beépítetlen terület

1/1

900

1.350.000

 

 

Az ingatlan tulajdonjogának megszerzésével 3 évig terjedő elidegenítési és terhelési tilalom és beépítési kötelezettség terheli a meghirdetett ingatlanokra.

Az ajánlattétel (versenytárgyalás) az alábbiak szerint történik:

Az ingatlan egészének vonatkozásában az emelés legkisebb mértéke 10.000,- Ft (azaz tizezer forint).

Az eljárás nyertese az, aki a fenti 2) pont vállalása mellett a legkedvezőbb (legmagasabb) vételi ajánlatot teszi. A nyertes ajánlattevővel történő adásvételi szerződés megkötésére az eljárás eredményes lefolytatását követő 15 napon belül kerül sor. Az adásvételei szerződés megkötésének feltétele a vételár egyösszegű megfizetése Jánd Község Önkormányzata, mint eladó részére.

Az eljárásban ajánlattevőként csak az vehet részt, aki az eljárás megkezdése előtt az ingatlan nettó forgalmi értékének 2%- át pályázati biztosítékként készpénzben befizet az Önkormányzat házipénztárába és a befizetés tényét bevételi pénztárbizonylattal igazolja. A pályázati biztosíték összege az eljárás lefolytatása után valamennyi ajánlatevő részére visszafizetésre kerül, kivéve a nyertes ajánlattevőt, akinek esetében foglalóként beszámításra kerül a vételár összegébe.

Az ajánlattétel időpontja: 2020. július 9. 10 00 óra

Az ajánlattétel helye: Községháza Tárgyalóterme (4841 Jánd, Tisza út 1.)

Az ajánlattétel nyilvános, azon minden természetes és jogi személy részt vehet.

Jánd, 2020. június 23.

Asztalos István   
polgármester

 

Csatolmány:
FileDescriptionFile size
Download this file (Ajánlattételi felhívás Virág utcai telkekre.pdf)Ajánlattételi felhívás Virág utcai telkekre.pdf 124 kB

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. 44. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

- Jánd Község Önkormányzata Képviselő-testületét -
2019. október 9.- én (szerdán) 17:30 órára

közmeghallgatásra összehívom.

Az ülés helye: Művelődési ház kisterme (4841 Jánd, Tisza út. 1.)

NAPIRENDI JAVASLAT:

1./ Közmeghallgatás

Jánd, 2019. szeptember 30.

HATÁROZAT

Jánd település teljes közigazgatási területére mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző méhbetegség megállapítása miatt a mai nappal

községi zárlatot rendelek el.

 

A zárlat alatt álló területről tilos kivinni méheket, azok termékeit, betegséget terjesztő tárgyakat és anyagokat!

A zárlat alatt álló területre méheket bevinni tilos!

A zárlattal érintett terület valamennyi méhészetének méhállományát, függetlenül az előírt éves vizsgálattól, - nyúlós költésrothadás szempontjából - meg kell vizsgálni méhegészségügyi felelősnek, hatósági állatorvos irányítása mellett!

A határozat fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtandó.

A határozatot a helyben szokásos módon kell kihirdetni!

Jelen határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnak (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) címzett, de hivatalomnál benyújtott fellebbezéssel élhet 10000 Ft, azaz tízezer forint jogorvoslati eljárási díj megfizetése mellett.

A jogorvoslati eljárás díját a Szabolcs-Szatmár-Berege Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett, 10044001-00336073-00000000 számlájára, átutalás útján kell megfizetni.

A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a fellebbezéssel támadott határozat számát, a „jogorvoslati eljárási díj” megnevezést és az ügyfél adószámát, illetve adóazonosító jelét.

A jogorvoslati díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.

INDOKOLÁS

így kellett határoznom, mert Vásárosnamény településről származó lépmintában a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Debreceni Kórbonctani és Bakteriológiai Laboratóriuma mézelő méhek nyúlós költésrothadás kórokozóját kimutatta, amely alapján az illetékes hatósági állatorvos a betegséget megállapította.

Ilyen esetben a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003.(VI.27.) FVM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 17.§ (1) bekezdése községi zárlat elrendelését írja elő a következők szerint: „ A méhbetegség megállapítását követően - a helyi zárlat alá vont fertőzött méhészet körül legalább öt km-es sugarú kör által határolt területre - a járási főállatorvos községi zárlatot köteles elrendelni. ”

A községi zárlat szabályait a Rendelet 27.§, valamint a 41/1997.(V.28.) FM rendelet 1. számú mellékleteként kiadott Állategészségügyi Szabályzat 119.§ alapján rendeltem el.

A 27.§ szerint „... a községi zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját - nyúlós költésrothadás szempontjából - a hatósági állatorvosnak vagy a méhegészségügyi felelősnek kell megvizsgálni. Indokolt esetben a járási főállatorvos az állomás hozzájárulásával ismételt vizsgálat lefolytatását rendelheti el.”

Az Állategészségügyi Szabályzat 119.§ (3) bekezdés szerint: „ A zárlat alatt álló

a)            községből - a részletes szabályokban meghatározott kivételekkel - tilos állatokat, azok nyerstermékeit, betegségeket terjesztő vagy terjeszthető anyagokat és tárgyakat kivinni;

b)            községbe tilos fogékony állatokat bevinni;’’

Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban Éltv.) 34.§ (3) bekezdés a) pontjában, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rend) 18.§ (3) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban ÁKR) 16.§ (1) bekezdés, valamint a Korm. rend 14.§ (5) bekezdés alapján megállapított illetékességemben eljárva hoztam meg.

A fellebbezés lehetőségét az ÁKR 116.§ és a 113.§, valamint a Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően biztosítottam.

A határozatom fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását az Éltv. 42.§. (1) d) pontja alapján rendeltem el, mely szerint: „Az élelmiszerlánc felügyeleti szerv járványügyi intézkedést elrendelő határozata fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható."

A döntés elleni jogorvoslati eljárás díjára vonatkozó rendelkezéseket a Nemzeti Élelmiszerlánc­biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4.§ (1) és (3) bekezdései tartalmazzák.

Fehérgyarmat, 2019. szeptember 18.

Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése

alapján

pályázatot hirdet

Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Jándi Állandó Kirendeltség

pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4841 Jánd, Tisza utca 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 

A 29/2012. (III.07.) Korm. rendelet alapján a l.-ll. besorolási osztályban meghatározott pénzügyi igazgatási és gazdálkodással kapcsolatos feladatok.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

Az önkormányzat költségvetési tervezetének előkészítése, a zárszámadás összeállítása. Gazdasági események kontírozása, főkönyvi könyvelése az integrált pénzügyi rendszerben (ASP). Normatív állami támogatások igénylése, azok folyamatos, naprakész kezelése. Gazdasági statisztikák elkészítése, egyéb nyilvántartási feladatok elvégzése. A pénzügyi információs rendszerben havi-, negyedéves adatszolgáltatás, gazdasági előkészítő, adminisztratív, beszámolási és adatszolgáltatási tevékenységben való részvétel, kincstári adatszolgáltatás. Szerződések, megállapodások kezelése, pénzügyi rendezése. Vagyonnyilvántartás vezetése. Pályázatokkal kapcsolatos feladatok intézése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal belső szabályzatainak rendelkezései az irányadóak, azzal, hogy személyi illetmény megállapítására van lehetőség, rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, pénzügyi, számviteli képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • mérlegképes könyvelő végzettség, pénzügyi, számviteli ügyintézői végzettség,
 • hasonló államháztartási munkakörben szerzett szakmai tapasztalat. - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatinak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör legkorábban 2018. november 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aszatalos István polgármester nyújt, a 06 45 479-100 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 • Postai úton, a pályázatnak a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzője címére történő megküldésével (4841 Jánd, Tisza utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 80/2018.Szü. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző.

vagy

 • Személyesen: Aszatalos István polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4841 Jánd, Tisza utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző bírálja el. A munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 5.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 80/2018.Szü., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző.

Jánd Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2019. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

 

Csatolmány:
FileDescriptionFile size
Download this file (bursa kiiras A.docx)bursa kiiras A.docx 39 kB
Download this file (bursa kiirás B.docx)bursa kiirás B.docx 41 kB

Please publish modules in offcanvas position.